Kolejnym aspektem języka, który spędza sen z powiek większości z nas są Phrasal verbs- czyli czasowniki frazowe, potocznie nazywane ‚frejzalami’. Chociaż Phrasal verb to połączenie znanego nam czasownika ze znanym przyimkiem lub przysłówkiem, to niestety to co powstaje z ich połączenia często nie tworzy dla uczącego się logicznej całości :) W nowej sekcji poświęconej Phrasal verbs będziemy przedstawiać znaczenie popularnych czasowników frazowych, z przykładami, które ułatwią ich przyswojenie :) Pierwszą część poświęcamy Business Phrasal Verbs czyli zwrotom powszechnie stosowanym w komunikacji biznesowej.

Aby poniższa lista nas nie przerosła proponujemy podzielenie jej na 5 części - po kilka ‚frejzali’, i przyswajanie ich we własnym tempie, np. jedna lub dwie grupy w ciągu tygodnia. Oczywiście najlepszą metodą na ich zapamiętywanie jest nauka Phrasal verbs w kontekście, do czego zawsze zachęcamy studentów uczęszczających na kursy Business English w naszej szkole. Dlatego oprócz synonimu oraz polskiego odpowiednika, przy każdym zwrocie podajemy zastosowanie ‚frejzala’ w zdaniu. Zapamiętanie pełnego zdania znacznie ułatwia późniejsze użycie go w konkretnej sytuacji. Zachęcamy do tworzenia własnych, prostych zdań, łatwych do zapamiętania :)

A jak utrwalać poznane Phrasal verbs? Oczywiście najłatwiej w codziennej komunikacji oraz słuchając i czytając tak dużo jak się da :)

A oto kilka źródeł wartych odwiedzania:

 • Business English Magazine
 • BBC Learning English
 • The Guardian
 • The Times

BUSINESS PHRASAL VERBS:

Group 1

 • to back sb up = to support - wesprzeć  e.g. I’m really grateful for backing me up. Without your help I wouldn’t manage.
 • to call back = to return a call to sb - oddzwonić   e.g. Sorry, I can’t talk right now. I’ll call you back in one hour.
 • to call off = to cancel - odwołać  e.g. Due to his absence the meeting was called off.
 • to come across = to encounter - natknąć się na e.g. When I was looking for materials to the report, I came across some very interesting article.
 • to count on = to rely on - polegać na, liczyć na e.g. I know that I can count on you, you’ve never disappointed me.
 • to cut back on = to reduce, limit - ograniczyć e.g. I’m afraid we need to cut back on monthy expenses. We can’t afford such high bills any more.

Group 2

 • to figure out = to find the answer - rozgryźć e.g. We couldn’t figure out what was wrong with that device.
 • to find out = to get to know - dowiedzieć się e.g. She found out about his dismissal last week.
 • to fill out = to write info in blanks - wypełnić  e.g. Could you please fill out this form?
 • to get in = to arrive - dotrzeć, dojechać  e.g. What time will you get in? We’re waiting for you.
 • to give in = to surrender - pójść na kompromis e.g. At first they didn’t want to give in but when they heard all arguments they agreed with our point of view.
 • to give up = to resign from sth - poddać się, zrezygnować e.g. You shouldn’t give up so easily.

Group 3

 • to hand sth in = to submit - złożyć e.g. When should I hand this report in?
 • to hand out = to distribute - rozdać e.g. Before we begin let me hand out necessary materials.
 • to hang on = to wait - zaczekać e.g. Please hang on for a moment, I need to check it.
 • to keep up = to continue - kontynuować e.g. You’re doing a great job! Keep it up!
 • to look forward to = to anticipate, to wait for - wyczekiwać e.g. We are looking forward to meeting you!
 • to look into = to investigate - zbadać e.g. We’ll need to look into the matter more closely before we make a decision.
 • to look up to = to admire, have respect - podziwiać e.g. I really look up to her. She doesn't give up easily.

Group 4

 • to make up = to compensate - zrekompensować e.g. We’re very sorry for what happened. We’ll do our best to make it up for you.
 • to pick sb up = to collect - zabrać, odebrać e.g. Could you pick me up on your way home?
 • to put sth off = to postpone - odłożyć w czasie, przełożyć e.g. She’ll be late so we need to put the meeting off.
 • to run into = to meet sb unexpectedly - wpaść na e.g. Yesterday when I was in the bank I ran into Sarah Smith from Sales.
 • to set up = to establish - założyć e.g. This company was set up in 2012.

Group 5

 • to shop around = to compare prices - porównać oferty e.g I always shop around before making a purchase.
 • to sort sth out = to resolve a problem - rozwiązać e.g. I’ve been thinking about different ways how to sort this issue out.
 • to think over = to consider - przemyśleć e.g. In my opinion we shouldn’t reject their offer but think it over again.
 • to try out = to test - wypróbować  e.g. Could we try it out before we decide to buy it?
 • to turn down = to reject - odrzucić e.g. Unfortunately, her application for this post was turned down.
 • to write down = to make notes - zanotować e.g. Have you written down all the details of her message?